BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Encümeninin Oluşumu

Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ve Meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği dört  üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen Birlik Encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik Meclis Üyeliği sona erenlerin Birlik Encümen Üyeliği de sona erer.

 Birlik Başkanı Encümenin de Başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev Başkanın görevlendirmesi durumunda Birlik Müdürü tarafından yürütülür.

 Encümenin Görev ve Yetkileri     

                                                                               .
Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
 

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Nisabı

                                                                  .    
Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Birlik Başkanlığı tarafından önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu  taraf  çoğunluğu   sağlamış   sayılır.  Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.  

 

Birlik Encümeni her ayın üçüncü pazartesi günü saat 11.00 'de Birlik Müdürlüğü Binasında toplanmaktadır.