BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Başkanı Niğde Valisi’dir.

Birlik Başkanı, Birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Birlik Meclisine ve Birlik Encümenine Başkanlık etmek.
d) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
e) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
f) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
g) Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni kararlarını uygulamak.
h) Birlik Meclisi ve Birlik Encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
ı) Birliği denetlemek.
i) Şartsız bağışları kabul etmek.
j) Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.